Στο Φροντιστήριό μας αντιμετωπίζουμε την εκπαιδευτική διαδικασία όχι ως ένα αυστηρά τυποποιημένο, στείρο σύστημα, που η γνώση διατίθεται με τον ίδιο και άκαμπτο τρόπο σε όλους τους μαθητές. Για εμάς, στο «Περί Γνώσεως», η εκπαίδευση είναι μια συνισταμένη ουσιαστικών και δημιουργικών διαδικασιών, που δομείται πάνω στους εξής βασικούς άξονες:

1. Συστηματική και αποτελεσματική διδασκαλία του κάθε γνωστικού αντικειμένου – μαθήματος από έμπειρους καθηγητές και καταξιωμένους επιστήμονες της εκπαίδευσης.
Αυτό επιτυγχάνεται με: α) προγράμματα Σπουδών που καταρτίζονται με εξαιρετική επιμέλεια θέτοντας ως στόχο την κατάκτηση και εμπέδωση της διδαχθείσας ύλης, β) συνεχή αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών, γ) Διαρκείς βελτιωτικές παρεμβάσεις στα προγράμματα σπουδών – σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης-, όπως επιπλέον ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας για την κάλυψη κενών.

2. Εξατομικευμένη διδασκαλία με βάση τις διαφορετικές ικανότητες – δεξιότητες, τις διαφορετικές κλίσεις και τον ιδιαίτερο τρόπο και ρυθμό κατανόησης του κάθε μαθητή.

3. Χρήση και αξιοποίηση των πλέον σύγχρονων εποπτικών μέσων διδασκαλίας – διαδραστικού πίνακα, υπολογιστών, πολυμέσων, διαδικτύου – με στόχο το καλύτερο, το πιο ευχάριστο και το πιο αποτελεσματικό μαθησιακό αποτέλεσμα.

4. Συχνή, ουσιαστική και δημιουργική επικοινωνία και συνεργασία με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών μας.

5. Ψυχολογική υποστήριξη και ενθάρρυνση του μαθητή σε όλα τα στάδια της κοπιώδους προσπάθειάς του με στόχο πάντα την επίτευξη των προσωπικών του στόχων.

6. Ανίχνευση τυχόν μαθησιακών δυσκολιών και στρατηγικές παρέμβασης από ειδικό παιδαγωγό.

Διαβάστε εδώ ένα δελτίο τύπου για το φροντιστήριό μας, που δημοσιεύτηκε σε τοπικές εφημερίδες.